OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je spoločnosť SUSLO s.r.o., so sídlom Hronská 6, Bratislava (zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 120376/B).

Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.  Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia Obchodným zákonníkom a týmito obchodnými podmienkami.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom e-shopu www.black-point.sk, telefonicky alebo e-mailom sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, až keď je zaplatená kúpna ceny a tovar je prevzatý kupujúcim.

Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnenie všetkých povinných identifikačných údajov a adries.

Miestom dodania tovaru je adresa doručenia uvedená kupujúcim.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar - v prípade neprevzatia tovaru je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru.

Platobné podmienky

Za tovar je možné zaplatiť:

- prevodom na účet predávajúceho podľa pokynov zaslaných kupujúcemu pri objednávaní  tovaru

- prostredníctvom služby TatraPay (návod)

- v hotovosti pri osobnom odbere

- iným spôsobom po dohode s predávajúcim

Odstúpenie od zmluvy

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.

Kupujúci je v zmysle § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku do 14 dní od prevzatia plnenia.

Oprávneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. Náklady za vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený, nepoužitý a úplný tovar v pôvodnom balení na adresu predávajúceho ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí byt uskutočnené písomnou formou – vyhotovením a doručením listiny o odstúpení zmluvy. Musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho.

Poučenie a formulár na odstúpenie od zmluvy.

Dodanie tovaru

Predávajúci  dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšej dobe po prijatí objednávky. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru v závislosti od jeho druhu, veľkosti, hmotnosti alebo iných špecifík buď poštou, kuriérom, prepravcom, vlastnými zdrojmi, alebo iným spôsobom po dohode s kupujúcim.

Možné spôsoby dopravy:

 • Slovenská pošta (doporučený list alebo poistený balík) - možnosť dobierky
 • Zásielkovňa SK - možnosť dobierky
 • Zásilkovna CZ - platba dobierkou
 • kuriér (poistená zásielka) - možnosť dobierky
 • osobný odber v Bratislave - v Podunajských Biskupiciach (po dohode s predávajúcim)
 • iný spôsob (po dohode s predávajúcim)

Reklamácie

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené chybou materiálu, funkčnou chybou, alebo chyby spôsobené pri výrobe.

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, alebo na chyby spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 • právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracovávané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 • právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 • právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracovával osobné údaje,
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracovávané v rozpore so zákonom,
 • právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracovávaným osobným údajov.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracovávané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracovaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727  aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracovávala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase, koľko času strávite prezeraním stránok a informácie o tom, z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejšie služby. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

Ak kupujúci súhlasil so spracovávaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite vymažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.